SFS 2011:1128 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

111128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)
dels att 2 kap. 2, 3 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 11 § ska utgå,
dels att 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

8 kap.

1 §

1

En kopia av ett beslut om trafiktillstånd och om ändring eller återkal-

lelse av ett sådant tillstånd ska sändas till de myndigheter som anges nedan.

1 Senaste lydelse 2009:1367.

Tillståndet gäller

Kopian sänds till

Godstrafik och taxitrafik

Polismyndigheten i den ort där sökan-
den är folkbokförd eller, om sökanden
är en juridisk person, den ort där före-
tagets eller verksamhetens ledning
finns samt i annat fall den polismyn-
dighet som Transportstyrelsen anser
bör underrättas

Beställningstrafik med buss

Den myndighet som anges ovan

Linjetrafik

Den polismyndighet som Transport-
styrelsen anser bör underrättas

Länsstyrelserna i de län som berörs av
trafiken

Samtliga trafikslag

Skatteverket

SFS 2011:1128

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1128

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)