SFS 2011:1129 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

111129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1129

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1129

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga 3

1

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafikregistreringen följande uppgif-
ter föras in.

2. Tillståndsuppgifter

1 Senaste lydelse 2009:1373.

Uppgifter

Särskilda regler

Den som är ansvarig för trafikutöv-
ningen eller uthyrningsverksamheten
och övriga personer som har prövats
enligt yrkestrafiklagen (1998:490) el-
ler lagen (1998:492) om biluthyrning

Antal utfärdade kopior av gemen-
skapstillstånd enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 881/92 och rådets för-
ordning (EG) nr 11/98

Anmälan om utbyte m.m. enligt
2

kap. 9

§ yrkestrafikförordningen

(1998:779) eller 5

§ förordningen

(1998:780) om biluthyrning samt be-
slut med anledning av anmälan

Uppgift om konkursbeslut