SFS 2011:1130 Förordning om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

111130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:237) om statlig
medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:237) om statlig

medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

dels att 1, 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly-

delse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering

till

1. regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kol-

lektivtrafik för investeringar i

a) regionala kollektivtrafikanläggningar,
b) rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana

och spårväg med de begränsningar som framgår av 2 § 9, samt

c) fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods,
2. regionala kollektivtrafikmyndigheter för åtgärder som ökar tillgänglig-

heten för funktionshindrade resenärer utöver vad som följer av de föreskrif-
ter om handikappanpassning som Trafikverket har meddelat med stöd av 4 §
förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik eller de krav
i fråga om tillgänglighet som kan ställas med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900),

3. kommuner eller andra organ för byggande av flygplatsanläggningar

med annan huvudman än staten,

4. kommuner för åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kom-

munala vägar och gator i den mån dessa åtgärder går utöver vad som omfat-
tas av gällande kommunalt ansvar i dessa hänseenden.

1 a §

Det som gäller regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt 1 § gäller

även, efter godkännande från sådana myndigheter, aktiebolag till vilka befo-
genhet att ingå avtal m.m. har överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik.

2 §

Statlig medfinansiering får beviljas för

1 Senaste lydelse 2011:381.

SFS 2011:1130

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1130

1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik

som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

2. byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodo-

ser ett allmänt kommunikationsbehov,

3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra lik-

nande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande,

4. byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt kommu-

nikationsbehov,

5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och tra-

fiksäkerhet på kommunala vägar och gator,

6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshin-

drade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller
andra anläggningar i anslutning till dessa samt investeringar i reseinforma-
tionsanläggningar som underlättar funktionshindrades resor,

7. byggande av kajanläggningar för fartyg som i regional kollektivtrafik

transporterar personer och gods och som tillgodoser ett allmänt kommunika-
tionsbehov,

8. investeringar i fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar perso-

ner och gods och som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, samt

9. investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektivtrafik på

järnväg, tunnelbana eller spårväg som utpekats i den banhållningsplan som
fastställts för 2004�2015 så länge det finns kvar anslagna medel för ändamå-
let.

Medfinansiering enligt första stycket 6 får beviljas under förutsättning att

nödvändig samordning skett mellan ett trafikförsörjningsprogram för den
regionala kollektivtrafiken och ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänst
och riksfärdtjänst.

Medfinansiering enligt första stycket 9 får beviljas för investeringar, mil-

jöförbättrande åtgärder i fråga om emission och buller samt hyreskostnader.

Medfinansiering till anläggningar, kollektivtrafikfordon och fartyg får be-

viljas för investeringar, förbättringsåtgärder och hyreskostnader.

6 §

I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av statlig med-

finansiering för transportinformatik och fysiska åtgärder för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet, flygplatsanläggningar, kajanläggningar, väg- och gatuan-
läggningar för regional kollektivtrafik samt stationer, terminaler, vänthallar,
hållplatser, informationsanläggningar och andra liknande anläggningar ingår

1. alla kostnader som är direkt hänförliga till objektet,
2. ersättningar som ska utges för mark och intrång,
3. förvaltningskostnader.
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, får även ersättningar som ska

utges för skador räknas in i kostnaderna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

background image

3

SFS 2011:1130

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011