SFS 2011:1131 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

111131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 12 a–12 c §§ samt rubriken närmast

före 12 a § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska ha
följande lydelse.

1 §

1

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande per-

spektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vä-
gar och järnvägar.

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregi-

onala kollektivtrafiken.

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv

skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §

2

Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvalta-

re för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, fram-

komlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,

4. utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska

analyser inom transportområdet,

5. ta fram trafikprognoser,
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört

att någon har avlidit,

7. beställa, dokumentera och sprida sådan forsknings-, utvecklings- och

demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras av Tra-
fikverkets uppgifter,

8. bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde

och verka för utveckling av internationella transportlösningar,

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om

inte något annat beslutats,

1 Senaste lydelse 2010:1836.

2 Senaste lydelse 2010:1836.

SFS 2011:1131

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1131

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktiviteten och effek-

tiviteten på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillva-

ratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de

regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utform-
ningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik,

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om

statligt bidrag till svensk sjöfart, och

15. följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och

genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.

Statens avtal om interregional kollektivtrafik m.m.

3

12 a §

4

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om

1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive

flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsätt-
ningar för kommersiell drift, samt

2. linjesjöfart till Gotland.

12 b §

5

Trafikverket får ingå avtal om transportpolitiskt motiverad interna-

tionell kollektivtrafik som inte upprätthålls i de regionala kollektivtrafik-
myndigheternas regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

12 c §

6

Trafikverket får

1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna

trafik, om att förändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik
som bedrivs under avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat nå-
got annat,

2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de

regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar om det bedöms viktigt för
den interregionala kollektivtrafiken, och under förutsättning att sådana insat-
ser inte ersätter det ansvar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har en-
ligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1836.

4 Senaste lydelse 2010:1836.

5 Senaste lydelse 2010:1836.

6 Senaste lydelse 2010:1836.