SFS 2011:1132 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

111132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtra-

fikregister ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

1

I samband med registreringen av ett fordon ska Transportstyrelsen till-

dela det ett registreringsnummer, som består av tre bokstäver och tre siffror.

Om ett besiktningsorgan i enlighet med 4 kap. 26 a § fordonsförordningen

(2009:211) har fastställt tidpunkten för den senaste trafiksäkerhetsprovning
då fordonet blev godkänt, ska registreringsnumrets slutsiffra väljas så att den
första inställelsemånaden enligt 6 kap. 4 § fordonsförordningen infaller tidi-
gast tolv månader efter trafiksäkerhetsprovningen.

Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat

fordon om det av särskilda skäl inte är obehövligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1283.

SFS 2011:1132

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011