SFS 2011:1133 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

111133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i fordonsf�rordningen (2009:211);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver i fr�ga om fordonsf�rordningen (2009:211)<br/><i>dels </i>att 6 kap. 24 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 26 a � och</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">6 kap. 11 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett fordon har godk�nts vid en obligatorisk trafiks�kerhetsprov-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ning enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj<br/>2009 om provning av motorfordons och tillh�rande sl�pfordons trafiks�ker-<br/>het</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">1, �ndrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och r�-<br/>dets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillh�rande<br/>sl�pfordons trafiks�kerhet</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft16">2, i en annan medlemsstat inom Europeiska ekono-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">miska samarbetsomr�det under tid d� fordonet varit registrerat d�r, ska be-<br/>siktningsorganet, p� beg�ran av fordons�garen och med till�mpning av<br/>6 kap. 11 a � fastst�lla tidpunkten f�r den senaste trafiks�kerhetsprovning d�<br/>fordonet blev godk�nt.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett fordon varit registrerat i en annan medlemsstat inom Euro-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">peiska ekonomiska samarbetsomr�det och n�r det var registrerat d�r godk�n-<br/>des vid en periodisk trafiks�kerhetsprovning enligt Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons<br/>och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, �ndrat genom kommissionens<br/>direktiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010 om anpassning till den tekniska<br/>utvecklingen av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/40/EG om<br/>provning av motorfordons och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, ska<br/>trafiks�kerhetsprovningen vid till�mpningen av 511 och 15 �� j�mst�llas<br/>med en kontrollbesiktning som har utf�rts i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:966px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">En buss, en tung lastbil eller ett sl�pfordon med en totalvikt �ver</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">3,5 ton, som stoppas f�r en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om for-</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 EUT L 141, 6.6.2009, s. 12 (Celex 32009L0040).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EUT L 173, 8.7.2010, s. 47 (Celex 32010L0048).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:1133</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1133</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">donets f�rare kan visa att fordonet under de senaste tre m�naderna har ge-<br/>nomg�tt</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. en fullst�ndig kontrollbesiktning,<br/>2. en flygande inspektion, eller<br/>3. en obligatorisk trafiks�kerhetsprovning enligt Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">r�dets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons<br/>och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, �ndrat genom kommissionens di-<br/>rektiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010 om anpassning till den tekniska ut-<br/>vecklingen av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/40/EG om prov-<br/>ning av motorfordons och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, i n�got an-<br/>nat land.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">F�rsta stycket g�ller dock inte<br/>1. om fordonet �r uppenbart bristf�lligt,<br/>2. om kontrollen avser n�gon annan utrustning �n den som kontrollerades</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">vid den tidigare flygande inspektionen, eller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. kontroll av att enkla brister har avhj�lpts.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i fordonsf�rordningen (2009:211);

utf�rdad den 17 november 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om fordonsf�rordningen (2009:211)
dels att 6 kap. 24 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 26 a � och

6 kap. 11 a �, av f�ljande lydelse.

4 kap.

26 a �

Om ett fordon har godk�nts vid en obligatorisk trafiks�kerhetsprov-

ning enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj
2009 om provning av motorfordons och tillh�rande sl�pfordons trafiks�ker-
het

1, �ndrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010

om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och r�-
dets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillh�rande
sl�pfordons trafiks�kerhet

2, i en annan medlemsstat inom Europeiska ekono-

miska samarbetsomr�det under tid d� fordonet varit registrerat d�r, ska be-
siktningsorganet, p� beg�ran av fordons�garen och med till�mpning av
6 kap. 11 a � fastst�lla tidpunkten f�r den senaste trafiks�kerhetsprovning d�
fordonet blev godk�nt.

6 kap.

11 a �

Om ett fordon varit registrerat i en annan medlemsstat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsomr�det och n�r det var registrerat d�r godk�n-
des vid en periodisk trafiks�kerhetsprovning enligt Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons
och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, �ndrat genom kommissionens
direktiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010 om anpassning till den tekniska
utvecklingen av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/40/EG om
provning av motorfordons och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, ska
trafiks�kerhetsprovningen vid till�mpningen av 511 och 15 �� j�mst�llas
med en kontrollbesiktning som har utf�rts i Sverige.

24 �

En buss, en tung lastbil eller ett sl�pfordon med en totalvikt �ver

3,5 ton, som stoppas f�r en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om for-

1 EUT L 141, 6.6.2009, s. 12 (Celex 32009L0040).

2 EUT L 173, 8.7.2010, s. 47 (Celex 32010L0048).

SFS 2011:1133

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1133

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

donets f�rare kan visa att fordonet under de senaste tre m�naderna har ge-
nomg�tt

1. en fullst�ndig kontrollbesiktning,
2. en flygande inspektion, eller
3. en obligatorisk trafiks�kerhetsprovning enligt Europaparlamentets och

r�dets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons
och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, �ndrat genom kommissionens di-
rektiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010 om anpassning till den tekniska ut-
vecklingen av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/40/EG om prov-
ning av motorfordons och tillh�rande sl�pfordons trafiks�kerhet, i n�got an-
nat land.

F�rsta stycket g�ller dock inte
1. om fordonet �r uppenbart bristf�lligt,
2. om kontrollen avser n�gon annan utrustning �n den som kontrollerades

vid den tidigare flygande inspektionen, eller

3. kontroll av att enkla brister har avhj�lpts.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;