SFS 2011:1133 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

111133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2009:211)
dels att 6 kap. 24 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 26 a § och

6 kap. 11 a §, av följande lydelse.

4 kap.

26 a §

Om ett fordon har godkänts vid en obligatorisk trafiksäkerhetsprov-

ning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj
2009 om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäker-
het

1, ändrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010

om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande
släpfordons trafiksäkerhet

2, i en annan medlemsstat inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet under tid då fordonet varit registrerat där, ska be-
siktningsorganet, på begäran av fordonsägaren och med tillämpning av
6 kap. 11 a § fastställa tidpunkten för den senaste trafiksäkerhetsprovning då
fordonet blev godkänt.

6 kap.

11 a §

Om ett fordon varit registrerat i en annan medlemsstat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet och när det var registrerat där godkän-
des vid en periodisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons
och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, ändrat genom kommissionens
direktiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010 om anpassning till den tekniska
utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om
provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, ska
trafiksäkerhetsprovningen vid tillämpningen av 5�11 och 15 §§ jämställas
med en kontrollbesiktning som har utförts i Sverige.

24 §

En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över

3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om for-

1 EUT L 141, 6.6.2009, s. 12 (Celex 32009L0040).

2 EUT L 173, 8.7.2010, s. 47 (Celex 32010L0048).

SFS 2011:1133

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1133

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

donets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har ge-
nomgått

1. en fullständig kontrollbesiktning,
2. en flygande inspektion, eller
3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons
och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, ändrat genom kommissionens di-
rektiv 2010/48/EU av den 5 juli 2010 om anpassning till den tekniska ut-
vecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om prov-
ning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, i något an-
nat land.

Första stycket gäller dock inte
1. om fordonet är uppenbart bristfälligt,
2. om kontrollen avser någon annan utrustning än den som kontrollerades

vid den tidigare flygande inspektionen, eller

3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)