SFS 2011:1134 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012

111134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt och koldioxidskatt för år 2012

1;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt

på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp
för år 2012.

1 Senaste förordning i ämnet 2010:1521.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller krav
för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 14 öre
per liter
1 kr 41 öre
per liter

2 kr 51 öre
per liter
2 kr 51 öre
per liter

5 kr 65 öre
per liter
3 kr 92 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 17 öre
per liter

2 kr 51 öre
per liter

5 kr 68 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 51 öre
per liter

6 kr 42 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja, dieselbränn-
olja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märk-
och färgämnen eller ger
mindre än 85 volympro-
cent destillat vid 350

oC,

819 kr per m

3

3 100 kr per m

3

3 919 kr per m

3

b) inte har försetts med
märk- och färgämnen
och ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350

oC, tillhörig

miljöklass 1

1 566 kr per m

3

3 100 kr per m

3

4 666 kr per m

3

miljöklass 2

1 835 kr per m

3

3 100 kr per m

3

4 935 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljöklass

1 977 kr per m

3

3 100 kr per m

3

5 077 kr per m

3

SFS 2011:1134

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1134

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatten för år 2012 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som

används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skep-
pet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till
skeppet är minst 380 volt,

3. 19,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om
skatt på energi, och

4. 29,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller

när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma

betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på en-
ergi.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol m.m. som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg

0 kr per
1 000 kg

2 283 kr per
1 000 kg

2 283 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än som
avses under a

1 052 kr per
1 000 kg

3 261 kr per
1 000 kg

4 313 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 624 kr per
1 000 m

3

1 624 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än som
avses under a

904 kr per
1 000 m

3

2 321 kr per
1 000 m

3

3 225 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller
2704

Kol och koks

622 kr per
1 000 kg

2 697 kr per
1 000 kg

3 319 kr per
1 000 kg