SFS 2011:1135 Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

111135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:361) om
mottagande av asylsökande m.fl.;

utfärdad den 17 november 2011

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:361) om motta-

gande av asylsökande m.fl.

dels att 2 a § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Ansökan och anmälan om

ändrade förhållanden”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse,
dels att det närmast före 10 § ska införas en ny rubrik med lydelsen

”Utbetalning”.

2 a §

1

Migrationsverket ska informera utlänningar som avses i 1 § första

stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om de för-
måner som finns och om vad de ska göra för att få dessa. Verket ska också
informera dem om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden enligt
8 a §. Informationen ska lämnas så snart som möjligt och inte senare än 15
dagar efter det att ansökan om uppehållstillstånd har gjorts.

Informationen ska ges skriftligen och, så långt möjligt, på ett språk som de

som ska ta emot informationen kan förväntas förstå. Vid behov får informa-
tionen även lämnas muntligen.

Sökande som avses i första stycket ska även informeras om organisationer

eller grupper av personer som tillhandahåller särskild juridisk rådgivning
och om organisationer som kan bistå eller informera dem i fråga om villko-
ren för mottagandet, inklusive hälso- och sjukvård.

8 a §

Den som ansöker om eller får bostadsersättning, dagersättning eller

särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
ska till den myndighet som lämnar biståndet anmäla sådana ändringar i fråga
om inkomst och andra förhållanden som kan antas påverka rätten till eller
storleken av biståndet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2005:16.

SFS 2011:1135

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1135

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)