SFS 2011:1136 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

111136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 26 §§ förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning och bilagan till förordningen ska ha följan-
de lydelse.

2 §

1

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 19,03

10,05

Uppsala

19,14

9,94

Södermanlands

19,93

9,15

Östergötlands 18,68

10,40

Jönköpings 18,95

10,13

Kronobergs

20,16

8,92

Kalmar

20,36

8,72

Blekinge

19,24

9,84

Skåne

19,70

9,38

Hallands

19,28

9,80

Västra Götalands

19,41

9,67

Värmlands

20,45

8,63

Örebro 19,03

10,05

Västmanlands

20,19

8,89

Dalarnas

19,76

9,32

Gävleborgs

19,09

9,99

Västernorrlands

20,74

8,34

Jämtlands

20,52

8,56

Västerbottens

20,35

8,73

Norrbottens

20,23

8,85

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

1 Senaste lydelse 2010:1337.

SFS 2011:1136

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1136

3 §

2

Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 16,96

9,53

Uppsala 17,07

9,42

Södermanlands 17,86

8,63

Östergötlands 16,61

9,88

Jönköpings 16,88

9,61

Kronobergs 18,09

8,40

Kalmar 18,29

8,20

Blekinge 17,17

9,32

Skåne 17,63

8,86

Hallands 17,21

9,28

Västra Götalands

17,34

9,15

Värmlands 18,38

8,11

Örebro 16,96

9,53

Västmanlands 18,12

8,37

Dalarnas 17,69

8,80

Gävleborgs 17,02

9,47

Västernorrlands 18,67

7,82

Jämtlands 18,45

8,04

Västerbottens 18,28

8,21

Norrbottens 18,16

8,33

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

26 §

Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna

gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel
multipliceras med parametervärden som anges i bilagan till denna förord-
ning.

Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av stan-

dardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med un-
dantag av Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent och
landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden. Standard-
kostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokostnader. Hälf-
ten av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjämningssystem och
hälften i landstingens utjämningssystem.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kom-

munerna i länet görs på följande sätt:

1. För kommunerna i Södermanlands län, Kronobergs län, Blekinge län,

Värmlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Väs-
terbottens län och Norrbottens län görs fördelningen efter deras andel av de
totala kostnaderna i länet för kollektivtrafiken år 2002.

2 Senaste lydelse 2010:1337.

background image

3

SFS 2011:1136

2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län,

Jönköpings län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län,
Örebro län och Gävleborgs län görs fördelningen med lika stora belopp per
invånare.

3. För kommunerna i Jämtlands län fattar regeringen särskilda beslut om

varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2011:1136

Bilaga

3

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola, fritidshem och annan

6 133

pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass

516

– Grundskola

8 166

Gymnasieskola

3 925

Individ- och familjeomsorg
– Barn- och ungdomsvård

1 366

– Övrig individ- och familjeomsorg

2 043

Äldreomsorg

8 869

Beloppen avser år 2010.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 18 656 kronor per invåna-
re. Beloppet avser år 2010.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 646 kronor per invånare. Be-
loppet avser år 2010.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0)
och 2012 (0,9).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och fa-
miljeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

3 Senaste lydelse 2011:680.

background image

5

SFS 2011:1136

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: be-
byggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011