SFS 2011:1136 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

111136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 26 §§ förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning och bilagan till förordningen ska ha följan-
de lydelse.

2 §

1

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 19,03

10,05

Uppsala

19,14

9,94

Södermanlands

19,93

9,15

�stergötlands 18,68

10,40

Jönköpings 18,95

10,13

Kronobergs

20,16

8,92

Kalmar

20,36

8,72

Blekinge

19,24

9,84

Skåne

19,70

9,38

Hallands

19,28

9,80

Västra Götalands

19,41

9,67

Värmlands

20,45

8,63

�rebro 19,03

10,05

Västmanlands

20,19

8,89

Dalarnas

19,76

9,32

Gävleborgs

19,09

9,99

Västernorrlands

20,74

8,34

Jämtlands

20,52

8,56

Västerbottens

20,35

8,73

Norrbottens

20,23

8,85

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

1 Senaste lydelse 2010:1337.

SFS 2011:1136

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1136

3 §

2

Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 16,96

9,53

Uppsala 17,07

9,42

Södermanlands 17,86

8,63

�stergötlands 16,61

9,88

Jönköpings 16,88

9,61

Kronobergs 18,09

8,40

Kalmar 18,29

8,20

Blekinge 17,17

9,32

Skåne 17,63

8,86

Hallands 17,21

9,28

Västra Götalands

17,34

9,15

Värmlands 18,38

8,11

�rebro 16,96

9,53

Västmanlands 18,12

8,37

Dalarnas 17,69

8,80

Gävleborgs 17,02

9,47

Västernorrlands 18,67

7,82

Jämtlands 18,45

8,04

Västerbottens 18,28

8,21

Norrbottens 18,16

8,33

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

26 §

Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna

gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel
multipliceras med parametervärden som anges i bilagan till denna förord-
ning.

Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av stan-

dardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med un-
dantag av Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent och
landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden. Standard-
kostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokostnader. Hälf-
ten av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjämningssystem och
hälften i landstingens utjämningssystem.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kom-

munerna i länet görs på följande sätt:

1. För kommunerna i Södermanlands län, Kronobergs län, Blekinge län,

Värmlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Väs-
terbottens län och Norrbottens län görs fördelningen efter deras andel av de
totala kostnaderna i länet för kollektivtrafiken år 2002.

2 Senaste lydelse 2010:1337.

background image

3

SFS 2011:1136

2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, �stergötlands län,

Jönköpings län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län,
�rebro län och Gävleborgs län görs fördelningen med lika stora belopp per
invånare.

3. För kommunerna i Jämtlands län fattar regeringen särskilda beslut om

varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2011:1136

Bilaga

3

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola, fritidshem och annan

6 133

pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

516

� Grundskola

8 166

Gymnasieskola

3 925

Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

1 366

� �vrig individ- och familjeomsorg

2 043

�ldreomsorg

8 869

Beloppen avser år 2010.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 18 656 kronor per invåna-
re. Beloppet avser år 2010.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 646 kronor per invånare. Be-
loppet avser år 2010.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0)
och 2012 (0,9).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och fa-
miljeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

3 Senaste lydelse 2011:680.

background image

5

SFS 2011:1136

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: be-
byggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011