SFS 2011:1139 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

111139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:589) om behand-

ling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1

dels att 4 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande

lydelse.

4 §

2

För handläggning av ärenden får i databasen behandlas uppgifter som

avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och andra
ärendeuppgifter om den person som ärendet rör.

För handläggning av sådana ärenden som avses i 1 § andra stycket folk-

bokföringslagen (1991:481) får behandlas uppgifter om personer som inte är
eller har varit folkbokförda.

Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas enligt första och andra styckena.

12 §

3

För ändamål som avses i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får
uppgifter som avses i 2 kap. 3 § nämnda lag lämnas ut till en myndighet.
Endast de senast registrerade uppgifterna om en person får lämnas ut.

En tidigare registrerad uppgift får lämnas ut om den avser
1. person- eller samordningsnummer,
2. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folk-

bokföring under särskild rubrik, om utlämnandet sker inom två år efter
utgången av det år då en ny uppgift registrerades, och

3. datum för inflyttning från utlandet om utlämnandet sker inom fyra år

efter utgången av det år då uppgiften registrerades.

För ändamål som anges i första stycket får inte lämnas ut uppgift
1. om annan person än make, barn, föräldrar och vårdnadshavare som den

registrerade har samband med inom folkbokföringen,

2. om samband som är grundat på adoption,
3. om gravsättning,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

2 Senaste lydelse 2003:1024.

3 Senaste lydelse 2003:1024.

SFS 2011:1139

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1139

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4. om land från vilket inflyttning skett, eller
5. som avses i 2 kap. 3 § andra stycket lagen om behandling av person-

uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Uppgifter som lämnas ut med stöd av första och andra styckena och som

den mottagande myndigheten inte får behandla ska omedelbart gallras.

12 a §

För de ändamål som avses i 12 § första stycket har Rikspolis-

styrelsen och polismyndigheterna, utöver vad som framgår av 12 § andra
stycket, rätt att ta del av tidigare registrerade uppgifter om personer, om
utlämnandet sker inom fyra år efter utgången av det år då respektive uppgift
ändrades och uppgifterna avser

1. namn,
2. adress,
3. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer och folkbokföring under

särskild rubrik,

4. medborgarskap,
5. civilstånd, eller
6. make, barn, föräldrar och vårdnadshavare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)