SFS 2011:1140 Förordning om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

111140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1975:1345) med instruktion

för Justitiekanslern ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Justitiekanslern får besluta att en myndighet som är berörd i ett ska-

deregleringsärende eller en rättegång ska ansvara för att ersättningsbelopp,
kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad
som domstolen har beslutat om betalas ut till motparten.

Justitiekanslern får även besluta att en myndighet som är berörd i ett ska-

deregleringsärende eller en rättegång ska ansvara för att ersättning för sta-
tens kostnader för ombud i ärendet hos Justitiekanslern och i rättegången
betalas ut till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1140

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011