SFS 2011:1141 Förordning om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energianvändande produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

111141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn
över energianvändande produkter, som omfattas
av bestämmelserna i lagen (2008:112) om
ekodesign;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:927) om tillsyn

över energianvändande produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen
(2008:112) om ekodesign

dels att rubriken till förordningen samt 1�3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande

lydelse.

Förordning om tillsyn över energirelaterade produkter som
omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om tillsyn över att energirelate-

rade produkter och energirelaterade delar, som omfattas av genomförande-
åtgärder enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/
EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav
på ekodesign för energirelaterade produkter

1, överensstämmer med genom-

förandeåtgärderna.

Termer och uttryck som används i lagen (2008:112) om ekodesign har

samma betydelse i denna förordning.

2 §

Statens energimyndighet har tillsynsansvaret för energirelaterade pro-

dukter och energirelaterade delar som omfattas av följande genomförande-
åtgärder:

1. kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/
EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och
kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge

2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG
avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar

3,

1 EUT L 285, 31.10.2009, s. 10, (Celex 32009L0125).

2 EUT L 339, 18.12.2008, s. 45 (Celex 32008R1275).

3 EUT L 36, 5.2.2009, s. 8 (Celex 32009R0107).

SFS 2011:1141

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1141

3. kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när
det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk

4,

4. kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när
det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladd-
ningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som
kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/55/EG

5,

5. kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när
det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-
last och deras genomsnittliga verkningsgrad

6

6. kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avse-
ende krav på ekodesign för elektriska motorer

7,

7. kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning
och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning

8,

8. kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för tv-mottagare

9

9. kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk

10

10. kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november

2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/
125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk

11

och

11. kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november

2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/
125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk

12.

3 §

Statens energimyndighet utövar också tillsyn över att lagen (2008:112)

om ekodesign följs när det gäller den energirelaterade produkten eller
energirelaterade delar av den.

4 §

En tillverkare av energirelaterade produkter och delar eller dennes re-

presentant ska ersätta Statens energimyndighets kostnader för provtagning
och undersökning av prov av en energirelaterad produkt eller en energirela-
terad del.

4 EUT L 76, 24.3.2009, s.3 (Celex 32009R0244).

5 EUT L 76, 24.3.2009, s. 17 (Celex 32009R0245).

6 EUT L 93, 7.4.2009, s. 3 (Celex 32009R0278).

7 EUT L 191, 23.7.2009, s. 26 (Celex 32009R0640).

8 EUT L 191, 23.7.2009, s. 35 (Celex 32009R0641).

9 EUT L 191, 23.7.2009, s. 42 (Celex 32009R0642).

10 EUT L 191, 23.7.2009, s. 53 (Celex 32009R0643).

11 EUT L 293, 11.11.2010, s. 21 (Celex 32010R1015).

12 EUT L 293, 11.11.2010, s. 31 (Celex 32010R1016).

background image

3

SFS 2011:1141

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen

visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om eko-
design, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller
enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/125/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011