SFS 2011:1144 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

111144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande
lydelse.

3 §

1

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-

ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2012 med följande belopp.

1 Senaste lydelse 2010:1647.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

3 044

Södermanlands läns landsting

2 183

Östergötlands läns landsting

1 966

Jönköpings läns landsting

2 448

Kalmar läns landsting

2 727

Skåne läns landsting

3 057

Hallands läns landsting

3 376

Värmlands läns landsting

2 112

Örebro läns landsting
– för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro

2 166

– för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 414

– för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 177

Dalarnas läns landsting

2 375

Gävleborgs läns landsting

2 241

Västernorrlands läns landsting

2 354

Västerbottens läns landsting
– för vårdplats på Lycksele lasarett

2 632

Norrbottens läns landsting

2 559

SFS 2011:1144

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1144

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som mot-
svarar landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2012, lämnas med

a) 4 216 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 3 042 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 576 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp.
I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst
3 042 kronor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar lands-
tingets kostnader för vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:1647.