SFS 2011:1145 Förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

111145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1205) med
instruktion för Läkemedelsverket;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 11 §§ förordningen (2007:1205) med

instruktion för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Läkemedelsverket ska särskilt

1. svara för kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen (1992:859),

lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotika-
prekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004
om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjeländer, lagen (2009:366) om handel med läkemedel
och övriga författningar på läkemedelsområdet i fråga om tillverkare, impor-
törer, distributörer, detaljister och andra som tar befattning med läkemedel,

2. svara för tillsyn i fråga om medicintekniska produkter i enlighet med

lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och förordningen
(1993:876) om medicintekniska produkter samt de föreskrifter som verket
har meddelat med stöd av lagen,

3. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om vissa produkter som med

hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära,

4. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om kosmetiska och hygieniska

produkter,

5. svara för föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra

produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,

6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
7. svara för information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter

och enskilda,

8. svara för stöd till Socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens

beredskapsplanering på läkemedelsområdet,

9. svara för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn

som ska bedrivas,

10. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt

rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av
att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, änd-
rad genom kommissionens förordning (EG) nr 1662/2005 av den 11 oktober
2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 953/2003 om för-

1 Senaste lydelse 2011:85.

SFS 2011:1145

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1145

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

hindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska
unionen,

11. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Eu-

ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 okto-
ber 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansva-
rar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana
regler som verket har tillsyn över,

12. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artiklarna

14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läke-
medelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem,

13. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för mil-

jöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

14. tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmän-

heten,

15. lämna giftinformation genom Giftinformationscentralen,
16. bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läke-

medelsanvändningen samt verka för samordning och samverkan mellan de
aktörer som är verksamma på området, och

17. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra

aktörer arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global
utveckling.

5 §

Myndigheten ska löpande samråda med Konsumentverket på de områ-

den där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar.

Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utföras i

samverkan med berörda myndigheter så att den statliga styrningen av hälso-
och sjukvården är samordnad.

11 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsför-

ordningen (2006:1228) ska tillämpas på Läkemedelsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;