SFS 2011:1146 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

111146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1206) med instruk-

tion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

dels att 5 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§,

samt närmast före 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Samverkan

2 a §

Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utföras

i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen av
hälso- och sjukvården är samordnad.

2 b §

Myndigheten ska samverka med Försäkringskassan och andra berör-

da parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet.

5 a §

1

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns

Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Nämnden beslutar om

� föreskrifter enligt bemyndiganden i förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd, och

� allmänna råd inom sitt ansvarsområde.
Nämnden består av en ordförande och tre ledamöter. För ordföranden ska

en vice ordförande utses.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:843.

SFS 2011:1146

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011