SFS 2011:1147 Förordning om ändring i förordningen (2009:267) om med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

111147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:267) om med
instruktion för Statens folkhälsoinstitut;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2009:267) om med

instruktion för Statens folkhälsoinstitut samt 5 och 6 §§ ska ha följande
lydelse.

Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

5 §

Myndigheten ska samordna och lämna underlag till regeringen (Social-

departementet) inför återkommande rapportering till

1. EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om konsumtion, vanor, ska-

deutveckling och policyutveckling för alkohol och tobak, och

2. FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC).

6 §

Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) för

1. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(ECNN),

2. EU:s hälsoprogram, och
3. icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom WHO:s Europaregion.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1147

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011