SFS 2011:1148 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

111148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 8 och 12 §§ förordningen (2009:1243) med

instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

8 §

1

Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga miljökva-

litetsmål,

4. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen

bedriver nationellt och internationellt,

5. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommis-
sionens förordning (EU) nr 213/2011,

6. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

7. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälso-
skyddets, smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

8. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
9. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen

(2006:1570) om internationella hot mot människors hälsa,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälsomyndighet

enligt Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 septem-
ber 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kon-
troll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen, senast ändrat genom Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

11. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ en-

ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den
21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar,

1 Senaste lydelse 2011:520.

SFS 2011:1148

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1148

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

12. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätt-
hålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

13. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

14. pröva frågor om statsbidrag,
15. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling, och
16. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälso-

beredskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs.

12 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.


På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)