SFS 2011:1149 Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

111149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:484) om Allmänna

arvsfonden

dels att 2 a och 20 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, samt närmast

före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 a §

1

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter

åt Arvsfondsdelegationen. Dessa uppgifter utgör en sammanhållen verksam-
het inom Kammarkollegiet. I fråga om de administrativa uppgifterna kan
dock verksamheten bedrivas samordnat med Kammarkollegiets övriga
verksamhet, i de delar där det är relevant och motiverat av effektivitetsskäl.

Förvaltning

11 a §

Fonddelegationen inom Kammarkollegiet beslutar om långsiktig

placeringsinriktning, ramar och riktlinjer för hantering av risker samt andra
strategiska frågor för förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital.

20 a §

2

Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd ur All-

männa arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och före-
träda fonden, ska betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer
för varje år. Beloppen fastställs efter en bedömning av vad som utgör rimliga
administrativa kostnader i förhållande till Allmänna arvsfondens medel.

Kammarkollegiet respektive Arvsfondsdelegationen ska till regeringen

senast i oktober varje år lämna ett kostnadsförslag för det kommande årets
verksamhet. När det gäller kostnader för att förvalta Allmänna arvsfondens
kapital ska dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammar-
kollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2009:1512.

2 Senaste lydelse 2009:1512.

SFS 2011:1149

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1149

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)