SFS 2011:1150 Förordning om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

111150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1216) med
instruktion för Alkoholsortimentsnämnden;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1216) med instruktion

för Alkoholsortimentsnämnden ska införas en ny paragraf, 11§, samt när-
mast före 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

�&rlig redogörelse

11 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska

inte tillämpas på myndigheten.

Myndigheten ska dock senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kost-
naderna för verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1150

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011