SFS 2011:1151 Förordning om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

111151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till organisationer som stödjer dem
som vårdar och hjälper någon närstående;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till organisa-

tioner som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående som är
långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Statsbidragets syfte

2 §

Statens bidrag till organisationer enligt denna förordning syftar till att

stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som avses i 1 §.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organi-

sation som

1. är en juridisk person,
2. bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser

inom det område som anges i 1 §,

3. är en riksorganisation som har regional eller lokal verksamhet i minst

hälften av Sveriges län, eller en riksorganisation vars medlemmar är en geo-
grafisk avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande,

4. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad,
5. har bedrivit verksamhet som anges i 1 § under minst två år,
6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering,

7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har

fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka akti-
viteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade pro-
blem samt hur arbetet kommer att följas upp, och

8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och

revisionsberättelser.

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för vissa kostnader för ad-

ministration av organisationens verksamhet.

SFS 2011:1151

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1151

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som
fått annat statsbidrag för samma verksamhet.

Formen för statsbidraget

4 §

Statsbidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag. Att ett sådant bi-

drag även får avse vissa kostnader för administration av organisationens
verksamhet följer av 3 § andra stycket.

Handläggningen av statsbidraget

5 §

Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

Ansökan

6 §

Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ges in till Social-

styrelsen.

Ansökan ska göras på en blankett som överensstämmer med ett formulär

som Socialstyrelsen fastställer.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för

den organisation som ansöker om statsbidrag. I ansökan ska det intygas att
de uppgifter som lämnas där är riktiga.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om när en ansökan senast ska

göras och om det formulär som avses i andra stycket.

7 §

Ansökan ska innehålla

1. den sökande organisationens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisa-

tionen,

3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning

samt revisionsberättelser för närmast föregående räkenskapsår,

4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är målet med

aktiviteterna, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och
hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget, och

5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, som visar sökta

och beviljade bidrag.

8 §

Sökanden ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar och uppgifter

som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

9 §

Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 6

och 7 §§, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss
tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får
denna prövas i befintligt skick.

background image

3

SFS 2011:1151

Beslut

10 §

Ett beslut om statsbidrag får avse en tidsperiod om högst ett år.

11 §

Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge fö-

reträde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla
det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt
denna förordning.

12 §

I ett beslut om statsbidrag ska det anges

1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,
2. vilka villkor som ska gälla för bidraget,
3. för vilken tidsperiod bidraget beviljas, och
4. vilka skälen är för en prioritering enligt 11 §.
Beslutet ska även innehålla en upplysning om bestämmelserna i 13, 16

och 17 §§.

Redovisning

13 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska

senast den 30 april året efter bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en årlig
redovisning av hur medlen har använts. Redovisningen ska göras på en blan-
kett som överensstämmer med det formulär som Socialstyrelsen fastställer.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådant formulär.
Redovisningen ska innehålla
1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till,
2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som antas kunna

uppnås och hur de förhåller sig till det mål som bidraget beviljats för och det
syfte som anges i 2 §,

3. uppgift om antalet medlemmar i organisationen, och
4. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.
En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot upp-
gått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

14 §

Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen

lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som har lämnats enligt
denna förordning.

Redovisningen ska innehålla
1. uppgift om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för

vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som har uppnåtts och som antas
kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för,
och

2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som

anges i 2 §.

background image

4

SFS 2011:1151

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Utbetalning

15 §

Bidrag ska betalas ut halvårsvis i förskott med högst hälften av bidra-

get för året.

�&terbetalning

16 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller har inte använts för de

mål eller aktiviteter det har beviljats för,

4. den som mottagit bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses

i 13 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

17 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska

Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Socialstyrelsen får besluta att efterge återkrav helt eller delvis, om det

finns särskilda skäl för det.

�verklagande

18 §

Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag för år 2012.

2. Bestämmelserna i 3 § första stycket 7 om fastställd plan och i 6 § andra

stycket om hur en ansökan ska göras tillämpas första gången i fråga om
statsbidrag för år 2013.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före

den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)