SFS 2011:1152 Förordning om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

111152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:827) med
instruktion för Statskontoret;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:827) med instruk-

tion för Statskontoret

dels att 2 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas närmast före nya 8 a §,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 10 §§, av

följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten har vidare till uppgift att

1. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,
2. till regeringen lämna förslag på utredningar, utvärderingar och uppfölj-

ningar,

3. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsför-

valtningen,

4. bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i stats-

förvaltningen,

5. följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning, samt
6. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer

med metod- och utredningsstöd.

8 a §

Statskontoret får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 1 § i

enlighet med vad som anges i uppdrag till myndigheten. Myndigheten får
disponera avgiftsinkomsterna.

9 §

Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och utredningsstöd enligt 2 §

6, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

10 §

Statskontoret får ta ut avgifter för lokaler och offentlig inköps- och

resurssamordning enligt 4 § första stycket 5 och 7 avgiftsförordningen
(1992:191) trots de begränsningar som anges i 4 § andra stycket samma för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2008:1261.

SFS 2011:1152

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1152

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)