SFS 2011:1153 Förordning om ändring i förordningen (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket

111153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:829) med
instruktion för Arbetsgivarverket;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:829) med instruktion

för Arbetsgivarverket ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

17 a §

Myndigheten får ta ut avgifter enligt 4 § första stycket 1–8

avgiftsförordningen (1992:191) även om villkoren i paragrafens andra
stycke inte är uppfyllda.

Bestämmelsen i 7 § avgiftsförordningen om samrådsskyldighet ska inte

tillämpas när det gäller myndighetens medlemsavgifter.

Myndigheten får reglera ett överskott av medlemsavgifterna genom åter-

betalningar till medlemmarna året efter avgiftsåret trots det som anges i
25 a § avgiftsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1153

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;