SFS 2011:1155 Förordning om ändring i förordningen (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

111155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1085) med
instruktion för Kompetensrådet för utveckling i
staten;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2008:1085) med instruktion

för Kompetensrådet för utveckling i staten ska ha följande lydelse.

11 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 3

och de utbildningar som avses i 3 §. Myndigheten ska också ta ut avgifter för
stödinsatser till myndigheter, dock inte för generella insatser inom projektet
om offentligt etos – en god förvaltningskultur.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgifts-

inkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1155

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011