SFS 2011:1156 Förordning om ändring i förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

111156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:945) med
instruktion för Statens geotekniska institut;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2009:945) med instruktion

för Statens geotekniska institut ska ha följande lydelse.

15 §

Statens geotekniska institut ska ta ut avgifter för sina uppdrag inom

verksamhetsgrenen rådgivning. Myndigheten ska även ta ut avgifter för
delar av sin verksamhet inom forskning, utveckling och kunskapsförmed-
ling. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgifts-
inkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1156

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011