SFS 2011:1157 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

111157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:946) med <br/>instruktion f�r Lantm�teriet;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:946) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Lantm�teriet </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels </i>att 7 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 30 a och 30 b ��,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Lantm�teriet b�r ta till vara m�jligheten att, inom ramen f�r full kost-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">nadst�ckning och mot avgift, bedriva s�dan tj�nsteexport som �r f�renlig<br/>med myndighetens uppgifter och verksamhetsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>30 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Lantm�teriet ska ta ut avgifter f�r att myndigheten efter s�rskild be-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">g�ran l�mnar ut handlingar i st�rre format �n A4 och utskrifter fr�n auto-<br/>matiskt databehandlad registerkarta. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgifterna ska motsvara sj�lvkostnaden f�r kopieringen eller utskriften</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och f�r inte avse ers�ttning f�r att ta fram eller �terst�lla handlingen. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Lantm�teriet f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek. Best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">serna om s�rskilt skriftligt beslut och �verklagande i 23 och 24 �� avgifts-<br/>f�rordningen (1992:191) ska till�mpas p� avgifter som tas ut enligt Lant-<br/>m�teriets f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>30 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Lantm�teriet f�r disponera sina avgiftsinkomster, dock inte s�dana</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">avgiftsinkomster som avses</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i 10, 11 och 13 �� f�rordningen (1993:1270) om f�rande av samf�llig-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hetsregister m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">2. i 21 � inskrivningsf�rordningen (2000:309),<br/>3. i 1 � f�rordningen (2011:1012) om avgifter f�r Lantm�teriets handl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning av vissa �renden om d�dande av f�rkommen handling.</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:1157</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:946) med
instruktion f�r Lantm�teriet;

utf�rdad den 24 november 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:946) med instruk-

tion f�r Lantm�teriet

dels att 7 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 30 a och 30 b ��,

av f�ljande lydelse.

7 �

Lantm�teriet b�r ta till vara m�jligheten att, inom ramen f�r full kost-

nadst�ckning och mot avgift, bedriva s�dan tj�nsteexport som �r f�renlig
med myndighetens uppgifter och verksamhetsomr�de.

30 a �

Lantm�teriet ska ta ut avgifter f�r att myndigheten efter s�rskild be-

g�ran l�mnar ut handlingar i st�rre format �n A4 och utskrifter fr�n auto-
matiskt databehandlad registerkarta.

Avgifterna ska motsvara sj�lvkostnaden f�r kopieringen eller utskriften

och f�r inte avse ers�ttning f�r att ta fram eller �terst�lla handlingen.

Lantm�teriet f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek. Best�mmel-

serna om s�rskilt skriftligt beslut och �verklagande i 23 och 24 �� avgifts-
f�rordningen (1992:191) ska till�mpas p� avgifter som tas ut enligt Lant-
m�teriets f�reskrifter.

30 b �

Lantm�teriet f�r disponera sina avgiftsinkomster, dock inte s�dana

avgiftsinkomster som avses

1. i 10, 11 och 13 �� f�rordningen (1993:1270) om f�rande av samf�llig-

hetsregister m.m.,

2. i 21 � inskrivningsf�rordningen (2000:309),
3. i 1 � f�rordningen (2011:1012) om avgifter f�r Lantm�teriets handl�gg-

ning av vissa �renden om d�dande av f�rkommen handling.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1157

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;