SFS 2011:1157 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

111157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:946) med instruk-

tion för Lantmäteriet

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 30 a och 30 b §§,

av följande lydelse.

7 §

Lantmäteriet bör ta till vara möjligheten att, inom ramen för full kost-

nadstäckning och mot avgift, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig
med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

30 a §

Lantmäteriet ska ta ut avgifter för att myndigheten efter särskild be-

gäran lämnar ut handlingar i större format än A4 och utskrifter från auto-
matiskt databehandlad registerkarta.

Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utskriften

och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Bestämmel-

serna om särskilt skriftligt beslut och överklagande i 23 och 24 §§ avgifts-
förordningen (1992:191) ska tillämpas på avgifter som tas ut enligt Lant-
mäteriets föreskrifter.

30 b §

Lantmäteriet får disponera sina avgiftsinkomster, dock inte sådana

avgiftsinkomster som avses

1. i 10, 11 och 13 §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällig-

hetsregister m.m.,

2. i 21 § inskrivningsförordningen (2000:309),
3. i 1 § förordningen (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handlägg-

ning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1157

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011