SFS 2011:1158 Förordning om ändring i förordningen (2009:1482) med instruktion för Boverket

111158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1482) med
instruktion för Boverket;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1482) med instruk-

tion för Boverket

dels att 2–5 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 6 a och 20 §§,

samt närmast före 20 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för

1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berör-

da,

2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och

ekonomiska dimensionen,

3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda

miljön i samhällsplanering och byggande,

4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram under-

lag för tillämpningen av 3–5 kap. och 6 kap. 19–21 §§ miljöbalken samt
plan- och bygglagen (2010:900),

5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem, och
6. en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den planeringsram

som riksdagen har beslutat.

3 §

Boverket ska särskilt

1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveck-

ling,

2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för

funktionshindrade, barn, ungdomar, äldre och personer med utländsk bak-
grund samt för boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet,

3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge

råd och stöd,

4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar

och förordningar,

5. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostadsmark-

naden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,

6. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen,
7. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och ana-

lysera tillämpningen av dessa,

SFS 2011:1158

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1158

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid

behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,
och

9. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag

som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat
och fördelning samt informera om stöden och bidragen.

4 §

Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor

med anknytning till sitt verksamhetsområde.

Boverket ska inom ramen för ansvaret enligt första stycket vara samlande,

stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.

5 §

Boverket ska

1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för mil-

jöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska
vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt

2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljö-

kvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Boverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapportera till

Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som be-
hövs.

6 a §

Boverket ska

1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med inriktning på bo-

stadsmarknader och byggande i ett nordiskt perspektiv, och

2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas utveckling när det

gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas olika förutsättningar och andra
orsaker till skillnaderna.

10 §

Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv le-

damöter.

Avgifter

20 §

Boverket får ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 7 §, besluta

om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)