SFS 2011:1159 Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

111159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen

(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

2 §

De uppgifter om värdeöverföringar som enligt 6 § lagen (2010:879)

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska lämnas varje år ska
lämnas till länsstyrelsen.

3 §

Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport sammanställa uppgifterna enligt

2 §. Rapporten ska innehålla en redogörelse för

� uppgifter om gjorda värdeöverföringar, samlat och fördelat på olika for-

mer av värdeöverföringar,

� hur de gjorda värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna enligt

3�5 §§ lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
och

� i vilken utsträckning som värdeöverföringar skett enligt undantagen från

värdeöverföringsbegränsningen och för vilka ändamål.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 1 oktober varje år.

4 §

Boverket ska

� bistå länsstyrelserna i arbetet enligt 3 §,
� sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna lämnar enligt 3 §, och
� följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och

roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för
bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt
modernisering och underhåll av beståndet.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt

första stycket. Rapporten ska lämnas till regeringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:348) om skälig

utdelning från allmännyttiga bostadsföretag.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utdelning enligt

lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.

SFS 2011:1159

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1159

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)