SFS 2011:1160 Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar

111160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om regionala bostadsmarknadsanalyser och
kommunernas bostadsförsörjningsansvar;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om regionala bostadsmarknads-

analyser och bestämmelser som kompletterar lagen (2000:1383) om kom-
munernas bostadsförsörjningsansvar.

2 §

Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i

länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en
redovisning av

– hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om

kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

– hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 2 § lagen om kommunernas bo-

stadsförsörjningsansvar, och

– hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen,

med andra kommuner och regionalt.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år.

3 §

Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att

– analysera bostadsmarknaderna, och
– lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras plane-

ring av bostadsförsörjningen.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt

första stycket. I rapporten ska Boverket även sammanfatta och analysera
rapporterna enligt 2 §. Rapporten ska lämnas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1160

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011