SFS 2011:1161 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

111161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:130) med
instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:130) med instruktion

för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 §

1. anordna och medverka i kompetensutveckling,
2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, och
3. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning som är rele-

vant för det specialpedagogiska området.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:1161

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011