SFS 2011:1162 Förordning med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

111162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för
yrkeshögskolan;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för yrkeshögskolan är förvaltningsmyndighet för yrkes-

högskolan. Myndigheten ska verka för att behoven av eftergymnasial yrkes-
utbildning, som inte är utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller
kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina, tillgodoses.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning

eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

Utbildning

2 §

Myndigheten ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt

förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,

2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen

om yrkeshögskolan,

3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan

svara för sådana försäkringar som anges där,

4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshög-

skolan,

5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna

inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom yrkeshögskolan som
bedrivs som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg
och examina, och

6. pröva frågor om statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt

stöd till kompletterande utbildningar.

3 §

Myndigheten ska främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkes-

högskolan och utbildningarnas kvalitet.

SFS 2011:1162

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1162

Tillsyn och kvalitetsgranskning

4 §

Myndigheten ska

1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan och de utbildningar

inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, och

2. granska kvaliteten i utbildningarna inom yrkeshögskolan och i de

utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar
samt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete.

I 21 § förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbild-

ningar finns bestämmelser om myndighetens tillsynsansvar när det gäller
sådana utbildningar.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska genom-

föras med utgångspunkt i en behovsanalys.

5 §

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete

med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska lämna en redovisning
av resultaten till de granskade verksamheterna.

Validering och bedömning av eftergymnasiala yrkesutbildningar

6 §

Myndigheten ska ansvara för att samordna och stödja en nationell

struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja
utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder
och information inom valideringsområdet utvecklas.

7 §

Myndigheten ska ansvara för bedömning av utländska eftergymnasiala

yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt högskolelagen
(1992:1434) eller utbildningar som kan leda fram till en examen enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

8 §

Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer

1, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU)

nr 13/2011

2, när det gäller att utfärda utbildningsbevis och andra handlingar

för utbildningar inom yrkeshögskolan och de utbildningar inom yrkeshög-
skolan som bedrivs som uppdragsutbildningar.

Andra uppgifter

9 §

Myndigheten ska

1. svara för uppföljning av användningen av statligt stöd och annan upp-

följning inom sitt ansvarsområde,

2. informera och sprida kunskap om yrkeshögskolan och det samlade

utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan,

3. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referens-

ramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications
Framework (EQF), och

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 59, 4.3.2011, s. 4 (Celex 32011R0213).

background image

3

SFS 2011:1162

4. vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i sin

verksamhet.

Arbetets bedrivande

10 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspekti-

vet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Ledning

11 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio leda-

möter.

Särskilda organ

13 §

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Yrkes-

högskolans arbetsmarknadsråd. Det rådgivande organet ska bistå myndig-
heten med information om

1. vilka nya kvalifikationer som kommer att efterfrågas inom nuvarande

yrkesområden,

2. vilka nya yrkesområden som är under utveckling och vilka kvalifikatio-

ner som kommer att efterfrågas inom dessa, och

3. vilka kvalifikationer som inte längre kommer att efterfrågas på arbets-

marknaden.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst sex

andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

14 §

Generaldirektören är myndighetschef.

15 §

Ledamöterna i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av myndig-

heten efter samråd med företrädare för berörda myndigheter och organisatio-
ner. Ledamöterna utses för en tid av längst tre år.

Personalansvarsnämnd

16 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

17 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

18 §

Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedri-

ver utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna
ska tas ut för

background image

4

SFS 2011:1162

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med

3 000 kronor per utbildningsintag, och

2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre

omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med
23 000 kronor per ärende.

�verklagande

19 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 §
får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, då förordningen

(2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska upphö-
ra att gälla.

2. Det som anges i denna förordning om yrkeshögskolan eller utbildningar

inom yrkeshögskolan ska även gälla för sådan kvalificerad yrkesutbildning
som avses i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser-
na till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och i punkterna 2 och 3 i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:131) om
utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning, med undantag av
2 § 1�4 och 9 § 2 denna förordning.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)