SFS 2011:1163 Förordning om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd

111163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för särskilt

utbildningsstöd och särskilda utbildningsinsatser. Syftet med bidraget är att
underlätta studier för personer med funktionsnedsättning.

Statsbidrag lämnas om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor för

kostnader för särskilt utbildningsstöd som erbjuds studerande med funk-
tionsnedsättningar.

Statsbidrag får även lämnas till universitet och högskolor för kostnader för

särskilt utbildningsstöd som erbjuds studerande med svåra rörelsehinder
eller psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

3 §

Särskilt utbildningsstöd enligt 2 § får omfatta alla de funktioner som

hör till den dagliga livsföringen som den studerande inte klarar av själv och
som inte bör tillgodoses av kommunen eller Försäkringskassan eller genom
andra stödåtgärder av universitet, högskolor eller folkhögskolor.

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till folkhögskolor

för kostnader för särskilda utbildningsinsatser vid en folkhögskola för stude-
rande med funktionsnedsättningar.

Med kostnader för särskilda utbildningsinsatser avses kostnader för

utbildning och för åtgärder i samband med utbildning.

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Specialpedagogiska skolmyndig-

heten som prövar frågor om bidraget. Vid beräkningen av bidraget ska
myndigheten ta hänsyn till om statsbidrag lämnas på annat sätt för det sär-
skilda utbildningsstödet eller de särskilda utbildningsinsatserna eller om
kommunalt bidrag lämnas för stödet eller insatserna.

SFS 2011:1163

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

2

SFS 2011:1163

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 6 §

anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

6 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig

att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Specialpedagogiska
skolmyndigheten som myndigheten begär.

En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för

sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som
har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd
revisor.

Återbetalning och återkrav

7 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 6 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att helt eller delvis krä-

va tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten befria från återkrav

helt eller delvis.

8 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Specialpedagogiska skolmyndig-

heten befria från krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

9 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
2. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

3

SFS 2011:1163

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, då förordningen

(2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd ska upphöra att
gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före
den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011