SFS 2011:1154 Förordning om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

111154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:832) med
instruktion för Statens tjänstepensionsverk;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:832) med instruk-

tion för Statens tjänstepensionsverk

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt närmast

före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten får på uppdrag av en annan myndighet vidta åtgärder för

att underlätta den administrativa hanteringen av förmåner och ersättningar
enligt 2 § 1.

Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde i begränsad om-

fattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter under
förutsättning att den uppdraget avser har nära anknytning till statlig verk-
samhet och att de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbestäm-
melserna liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna.

Avgifter

10 a §

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3 §,

besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Avgifterna för sådana uppdrag som avses i 3 § andra stycket ska bestäm-

mas med det ekonomiska mål som regeringen uppställt för verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1259. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2011:1154

Utkom från trycket
den 2 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011