SFS 2011:1164 Förordning om ändring i förordningen (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

111164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:604) med
instruktion för Smittskyddsinstitutet;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 10 och 24 §§ samt rubriken närmast före

10 § förordningen (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet ska
ha följande lydelse.

Uppgifter som rör högsmittsamma ämnen som utgör särskild
fara för människors hälsa

10 §

Smittskyddsinstitutet ska

1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för

högsta skyddsnivå enligt föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker
som Arbetsmiljöverket har meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-
ningen (1977:1166),

2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, i syfte att

kunna analysera prov med misstanke om allvarlig smitta,

3. utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar av högsmittsamma

ämnen som innebär särskild fara för människors hälsa,

4. bedriva omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör sär-

skild fara för människors hälsa, samt

5. upprätthålla förmåga att stödja andra myndigheter med kompetens

inom området.

24 §

Smittskyddsinstitutet ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 3 § 6, 5 § 3 och 10 § 3,
2. uppdragsverksamhet som avses i 5 § 1, och
3. internationella insatser som avses i 9 § första och andra styckena.
Smittskyddsinstitutet ska besluta om avgifternas storlek och disponera in-

komsterna i verksamheten. Avgifterna för sådana diagnostiska undersök-
ningar som avses i 5 § 3, uppdragsverksamhet som avses i 5 § 1 och interna-
tionella insatser som avses i 9 § första och andra styckena, får bestämmas
upp till full kostnadstäckning.

SFS 2011:1164

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1164

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;