SFS 2011:1169 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

111169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1974:202) om beräk-

ning av strafftid m.m. ska införas en ny paragraf, 19 b §, av följande lydelse.

19 b §

Den som har överlämnats till Sverige för straffverkställighet enligt

en europeisk arresteringsorder eller enligt en nordisk arresteringsorder, ska
tillgodoräknas den tid som han eller hon med anledning av begäran om över-
lämnande har varit frihetsberövad utomlands.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

SFS 2011:1169

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011