SFS 2011:1172 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

111172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 a § lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård ska ha följande lydelse.

10 a §

2

Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med

tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd ska
avse ytterligare brott, ska, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberö-
vande som verkställighet av påföljden, 19 a och 19 b §§ lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 2000:179.

SFS 2011:1172

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011