SFS 2011:1173 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

111173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:343) om interna-

tionellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

8 §

2

En person som har omhändertagits enligt 6 § får tas i förvar av en

svensk polismyndighet under högst sex timmar, tid mellan midnatt och
klockan nio på morgonen oräknad. Därefter ska personen omedelbart friges,
om det inte har kommit in en begäran om en åtgärd som avses i

1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
2. 1 kap. 2 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en

nordisk arresteringsorder,

3. 25 c eller 25 d § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande

verkställighet av brottmålsdom,

4. 5 a eller 5 b § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,

Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

5. 8 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, om framställ-
ningen kommer från en dansk myndighet,

6. 6 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella

tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. 6 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmåls-

domstolen, eller

8. 1 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en

europeisk arresteringsorder.

En svensk polisman får, i avvaktan på en framställning om sådan åtgärd

som avses i 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål, ta i beslag föremål som har omhändertagits enligt 7 § enligt de för-
utsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd enligt rättegångsbalken
eller annan lag eller författning.

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 2003:1169.

SFS 2011:1173

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1173

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)