SFS 2011:1174 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

111174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (2000:1219) om

internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

En person som har omhändertagits enligt 3 § får tas i förvar och place-

ras i häkte eller polisarrest under högst sex timmar, tid mellan midnatt och
klockan nio på morgonen oräknad. Därefter ska personen omedelbart friges,
om det inte har kommit in en sådan begäran om åtgärd som avses i

1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
2. 1 kap. 2 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en

nordisk arresteringsorder,

3. 6 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella

tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

4. 6 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmåls-

domstolen, eller

5. 1 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en

europeisk arresteringsorder.

En behörig svensk tjänsteman får, i avvaktan på en framställning om en

åtgärd enligt 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål på begäran av främmande stat, ta i beslag föremål som har omhän-
dertagits enligt 4 § enligt de förutsättningar som gäller för en motsvarande
åtgärd enligt rättegångsbalken eller annan lag eller författning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 2003:1172.

SFS 2011:1174

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011