SFS 2011:1178 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

111178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen och bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– sjölagen (1994:1009),
– den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

1 Senaste lydelse 2011:756.

SFS 2011:1178

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1178

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2004:575) om europabolag,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

– lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
– lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
– lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till

Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2011:1178

Bilaga

2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2004:575) om europabolag
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan
stat (9 a §)

J

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
direkt skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
direkt livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande
av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §)

F

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband
med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 och 11 kap. 20 §§)

R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 §
andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §)

H

2 Senaste lydelse 2011:960.

background image

4

SFS 2011:1178

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk
ansvarighet (4 kap. 11 §)

G

Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska
avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
(5 kap. 8 §)

G

Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra stycket)

E

Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2

G

Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)

G

Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §)

G

Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag
enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska
solvensmarginalen (7 kap. 16 §)

G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §)

H

Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§)

H

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)

L

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan
(11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § och 13 kap. 33 §)

L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Beslut om att annan än den som angetts i 12 kap. 6 §
första och andra styckena får vara stiftare

F

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §)

R–AC

Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (15 kap. 1 §)

N

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C