SFS 2011:1179 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

111179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 3, 5, 7, 8, 11 och 14–18 §§ förordningen

(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska

betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den
verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av
a) avgiftsförordningen (1992:191), eller
b) förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos
Finansinspektionen,
2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2006:942) om

krisberedskap och höjd beredskap, och

3. sådan verksamhet som hör samman med samordningsorganet för tillsyn

enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighe-

tens premiepensionsverksamhet,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

1 Senaste lydelse 2011:758.

SFS 2011:1179

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1179

– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

– 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
– 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
– 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

5 §

För varje avgiftsgrupp som anges i 6–10 §§ ska Finansinspektionen

beräkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel
av inspektionens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de
kostnader som inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för res-

pektive avgiftsgrupp på de företag som ingår i gruppen. Balansomslutningen
vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska utgöra grund för
fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är proportio-
nell i förhållande till företagets storlek.

Den lägsta avgiften är 30 000 kr, om inte något annat anges i denna för-

ordning.

7 §

2

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskas-

san, eller

2. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse.

Lägsta avgift ska betalas av Svenska skeppshypotekskassan.

8 §

3

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understödsfören-

ingar, eller

2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Den lägsta avgiften är 7 000 kr för
1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut, och
2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag.
Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn) enligt 2 §

andra stycket den upphävda lagen om understödsföreningar och försäkrings-

2 Senaste lydelse 2011:758.

3 Senaste lydelse 2011:263.

background image

3

SFS 2011:1179

företag som har helt undantag enligt 1 kap. 19 och 20 §§ försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043), ska inte betala någon avgift.

11 §

4

Försäkringsförmedlare som är en fysisk person och registrerad enligt

2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
ska betala en avgift på 2 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är en juridisk person och registrerad enligt

2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala
en avgift på 2 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast före-
gående år utövade försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som
avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden för den juridiska personens räkning. Lägsta avgift för den juridiska
personen är 2 000 kr.

Första och andra styckena gäller inte den som ska betala avgift enligt nå-

gon annan bestämmelse i denna förordning.

14 §

5

Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen

(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska
betala en avgift på 2 000 kr för fysiska personer och 10 000 kr för juridiska
personer.

Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan

bestämmelse i denna förordning.

15 §

Företag som är registrerade enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet ska betala en avgift på 30 000 kr.

16 §

Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 30 000 kr,
om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

17 §

6

Avgift som baseras på dels myndighetens andel av Finansinspektio-

nens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som
inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret, ska betalas av

1. Pensionsmyndigheten, och
2. Sjunde AP-fonden.
Lägsta avgift är 30 000 kr.

18 §

7

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom
generalagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Företag för elektroniska pengar från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektro-
niska pengar ska betala 20 000 kr.

4 Senaste lydelse 2010:753.

5 Senaste lydelse 2010:753.

6 Senaste lydelse 2009:1416.

7 Senaste lydelse 2010:753.

background image

4

SFS 2011:1179

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. Utländskt förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om

investeringsfonder med filial i Sverige, ska betala 5 000 kr.

4. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om

investeringsfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala
7 000 kr per fond.

5. Utländskt fondföretag som enligt 1 kap. 9 § lagen (2004:46) om inves-

teringsfonder har tillstånd att marknadsföra andelar i företaget här i landet,
ska betala 3 000 kr per fond.

6. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska
betala 20 000 kr.

7. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sve-

rige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling ska betala 3 000 kr.

8. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

9. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i
4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

10. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sve-
rige, ska betala 20 000 kr.

11. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sve-
rige, ska betala 20 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)