SFS 2011:1182 Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

111182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:908) om vissa
statsbidrag för sjukvård m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1984:908) om vissa stats-

bidrag för sjukvård m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med

vad regeringen särskilt beslutar.

Det särskilda bidraget innefattar även ersättning
1. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort

eller sterilisering,

2. för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § tandvårdsförord-

ningen (1998:1338),

3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkrings-

kassans handläggning av försäkringsärenden,

5. för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809)

om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminal-
vårdsanstalter,

6. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,
7. för avinstitutionalisering,
8. för förebyggande hälsovård, och
9. för hjälp åt funktionshindrade.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1664.

SFS 2011:1182

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011