SFS 2011:1183 Förordning om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338);

111183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om tandvårdsförordningen (1998:1338)
dels att 2, 3 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 11 a och

13 §§, samt närmast före 3 a, 11 a och 13 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

2 §

1

De oralkirurgiska åtgärder som omfattas av bestämmelserna om avgif-

ter som avser öppen hälso- och sjukvård är

– behandlingar av käkfrakturer,
– käkledskirurgi,
– rekonstruktiv och ortognat kirurgi,
– utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd,
– utredningar och behandlingar av smärttillstånd,
– övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och

medicinska resurser.

3 §

2

Tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid

omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjuk-
vård. Med sådan tandvård avses i denna förordning tandvårdsbehandling

1. till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte

missbildningen endast är av ringa omfattning,

2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet,
3. av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall,
4. på patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk

behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav,

5. på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt ned-

satt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan,

6. på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett

odontologiskt samband med patientens grundsjukdom,

7. på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller

halsregionen,

8. på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregio-

nen (orofaciala smärtsyndrom),

1 Senaste lydelse 2010:273. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2010:273.

SFS 2011:1183

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1183

9. på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné, och
10. av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia

nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt
rehabiliterade.

En behandling enligt första stycket 1 eller 2 ska för att omfattas av

bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård utföras av

1. en tandläkare med specialistkompetens, eller
2. en tandläkare vid en
a) käkkirurgisk klinik,
b) högskola eller ett universitet där odontologisk utbildning och forskning

bedrivs, eller

c) klinik för specialisttandvård.

Tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning

3 a §

Tandvård för personer som har stora behov av tandvård på grund av

en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning omfattas av bestämmelser-
na om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård. Med sådan tandvård
avses i denna förordning tandvårdsbehandling på personer som har stora
svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling
på grund av

1. svår psykisk funktionsnedsättning,
2. Parkinsons sjukdom,
3. multipel skleros,
4. cerebral pares,
5. reumatoid artrit,
6. systemisk lupus erythematosus,
7. sklerodermi,
8. amyotrofisk lateralskleros,
9. orofacial funktionsnedsättning, eller
10. symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått

hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke).

Med sådan tandvård avses också tandvårdsbehandling på personer som på

grund av en sällsynt diagnos har

1. stora svårigheter att sköta sin munhygien,
2. stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling, eller
3. orofaciala symtom.
Med tandvårdsbehandling enligt första och andra styckena avses inte

behandling med fastsittande protetik.

10 §

Innan en vårdgivare inleder en behandling enligt 3, 3 a, 4 eller 6 § el-

ler en protetisk behandling på en person som omfattas av bestämmelserna i
8 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125), ska behandlingsförslaget
prövas av det landsting inom vars område patienten är bosatt.

Ett landsting får besluta att en förhandsprövning enligt första stycket inte

krävs för vissa typer av behandlingar.

background image

3

SFS 2011:1183

Vårdgivares uppgiftsskyldighet

11 a §

Vårdgivaren ska, när det gäller tandvård enligt 8 a § andra stycket

och tredje stycket 2 tandvårdslagen (1985:125), till Socialstyrelsen lämna de
uppgifter som avses i 4 § 1, 2 och 5 förordningen (2008:194) om tandhälso-
register hos Socialstyrelsen.

Bemyndiganden

13 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

1. uppsökande verksamhet enligt 8 a § första stycket tandvårdslagen

(1985:125),

2. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i 8 a § tredje

stycket tandvårdslagen och om tandvård i övrigt enligt 8 a § samma lag,

3. undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver

ett sjukhus tekniska och medicinska resurser, och

4. vårdgivares uppgiftsskyldighet enligt 15 c § tandvårdslagen.
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

tandvårdslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011