SFS 2011:1184 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

111184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd

dels att 14, 15 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 a–4 c §§, samt

närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilt tandvårdsbidrag

4 a §

Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättnings-

berättigande förebyggande tandvårdsåtgärder om patienten

1. är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling,
2. är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller hals-

regionen,

3. har Sjögrens syndrom,
4. har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller nä-

ringsdryck,

5. har cystisk fibros,
6. har ulcerös colit,
7. har Crohns sjukdom,
8. har tarmsvikt,
9. har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller

gastroesofageal refluxsjukdom,

10. har svårinställd diabetes,
11. genomgår dialysbehandling,
12. är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling, eller
13. har genomgått en organtransplantation.
Om det inte finns särskilda skäl, ska patienten med intyg eller på annat

sätt styrka att han eller hon har en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning
som avses i första stycket.

4 b §

Särskilt tandvårdsbidrag lämnas med högst 600 kr per halvår.

4 c §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

1. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges i 4 a § första

stycket, och

2. det underlag som avses i 4 a § andra stycket.

SFS 2011:1184

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1184

14 §

Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla

uppgifter enligt 4 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om

1. huruvida patienten omfattas av rätten till statligt tandvårdsstöd,
2. patientens utnyttjande av tandvårdsbidrag,
3. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tand-

vårdsåtgärder som har slutförts under pågående ersättningsperiod,

4. vilket datum pågående ersättningsperiod började löpa,
5. vilket datum den senast slutförda ersättningsberättigande tandvårds-

åtgärden slutfördes,

6. förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen

om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod
för avtalet och vilken tandvård som omfattas av det, och

7. beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 4 kap. 5 a § lagen om stat-

ligt tandvårdsstöd.

Uppgifterna får endast avse patienter som vårdgivaren står i begrepp att

behandla eller har behandlat.

15 §

Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik

samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för samtliga ersättnings-
berättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren har utfört på en patient.
Underlaget ska ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att res-
pektive tandvårdsåtgärd har slutförts.

Underlaget ska innehålla uppgifter om
1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer,
2. patientens namn och personnummer,
3. datum när åtgärden slutfördes,
4. diagnos- respektive åtgärdskod för den åtgärd som är ersättnings-

berättigande i det enskilda fallet,

5. diagnos- respektive åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om

denna inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,

6. tandnummer och tandposition,
7. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten, och
8. grunden för begäran om ersättning i form av särskilt tandvårdsbidrag.
I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag

ska vårdgivaren även lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal
kvarvarande respektive intakta tänder.

Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett gäl-

lande abonnemangsavtal.

22 §

1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter

om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 4 kap. 5–6 §§
lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

1 Senaste lydelse 2008:844.

background image

3

SFS 2011:1184

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011