SFS 2011:1185 Förordning om ändring i förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen;

111185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:194) om
tandhälsoregister hos Socialstyrelsen;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2008:194) om tand-

hälsoregister hos Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

4 §

I tandhälsoregistret får behandlas personuppgifter om patienter som

undersökts eller behandlats inom tandvården. Behandlingen får avse upp-
gifter om

1. personnummer, kön, diagnoser, undersöknings- eller behandlings-

åtgärder, tandnummer och tandposition, datum då undersöknings- och be-
handlingsåtgärder slutfördes, vårdgivarens mottagning och organisations-
nummer,

2. antal kvarvarande tänder, antal intakta tänder,
3. folkbokföringsort, födelseland, medborgarskap, civilstånd, inflyttning

från och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar, dödsdatum,

4. på vilken grund särskilt tandvårdsbidrag har lämnats, och
5. på vilken grund patienten har fått sådan tandvård som avses i 8 a § an-

dra stycket och tredje stycket 2 tandvårdslagen (1985:125).

5 §

I 3 kap. 3 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd finns bestäm-

melser om vårdgivares skyldighet att lämna uppgifter om patienters tand-
hälsa till Socialstyrelsen och om utförd tandvård till Försäkringskassan.

I 15 c § tandvårdslagen (1985:125) finns bestämmelser om vårdgivares

skyldighet att lämna uppgifter om patienters tandhälsa och om utförd tand-
vård enligt 8 a § andra stycket och tredje stycket 2 samma lag till Social-
styrelsen.

Försäkringskassan ska lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 och 4 till

Socialstyrelsen. Statistiska centralbyrån ska lämna de uppgifter som avses i
4 § 3 till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet

som avses i tredje stycket ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2011:1185

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1185

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)