SFS 2011:1186 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

111186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5–7 a och 9–11 §§ samt bilaga 1 till förord-

ningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i
tabellen.

6 §

2

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode
enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de
belopp som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2010:1646.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
mottaget arvode
kronor

Allmänmedicin

727

25

2 306 000

Anestesi och intensivvård

727

20

2 690 000

Barnmedicinska specialiteter

877

30

2 207 000

Hud- och könssjukdomar

727

20

2 632 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m. 754

25

2 386 000

Reumatologi

1 102

35

2 200 000

Vissa opererande specialiteter

754

20

2 789 000

Obstetrik och gynekologi

935

25

2 698 000

Psykiatriska specialiteter

1 293

50

1 807 000

Ögonsjukdomar

812

25

2 627 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

754

20

2 788 000

Onkologi

754

25

2 290 000

Neurologi

1 197

35

2 518 000

Allmänpraktiserande läkare (Europa-
läkare) och övriga utan specialist-
kompetens

428

20

1 478 000

2 Senaste lydelse 2010:1646.

SFS 2011:1186

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1186

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

7 §

3

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som

anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 240 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 118 kronor.

7 a §

4

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt

arvode med 143 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas
reducerat enkelt arvode med högst 72 kronor.

9 §

5

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad

psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 834 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst
419 kronor.

10 §

6

För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort

eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett
arvode om 740 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arv-
ode om 370 kronor. Arvodet om 370 kronor lämnas dock även om ersätt-
ningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning
av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

364

2 852 000

Anestesi och intensivvård

364

4 208 000

Barnmedicinska specialiteter

438

2 929 000

Hud- och könssjukdomar

364

3 531 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

380

3 156 000

Reumatologi

550

3 227 000

Vissa opererande specialiteter

380

4 315 000

Obstetrik och gynekologi

471

3 617 000

Psykiatriska specialiteter

647

2 398 000

Ögonsjukdomar

407

3 816 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

380

3 690 000

Onkologi

380

3 169 000

Neurologi

598

3 413 000

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
och övriga utan specialistkompetens

214

2 012 000

3 Senaste lydelse 2010:1646.

4 Senaste lydelse 2010:1646.

5 Senaste lydelse 2010:1646.

6 Senaste lydelse 2010:1646.

background image

3

SFS 2011:1186

uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 380 kronor

utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första beho-
vet av kemiska medel med 390 kronor utöver arvodet enligt första stycket.
Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kost-
nad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt

mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §

7

Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

lämnas tilläggsarvode med 240 kronor för medicinskt motiverade hembesök.
Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden.
För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning
som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som

har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:1646.

background image

4

SFS 2011:1186

Bilaga 1

8

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt
arvode enligt 8 §

8 Senaste lydelse 2010:1646.

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstill-
försel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 250

1 810

102

Regional anestesi

1 930

1 540

103

Perioperativ anestesivård – innefattande pre-
operativ bedömning, inhalationsanestesi eller
balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp

4 070

3 250

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inklu-
derar övervakning efter ingrepp)

2 490

1 980

105

Ganglieblockad eller intravenös sympaticus-
blockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära
elstimulering

2 620

2 100

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 420

1 140

107

Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud

2 130

1 700

108

Triggerpunktsblockad

1 060

860

109

Algologisk känselundersökning, kvantitativ
(QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 420

1 140

Invärtesmedicinska specialiteter

202

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 690

1 360

203

Pacemakerkontroll med programmerare.
Funktionstestning innefattande mätning och
analys av stimulationströsklar och sensitivi-
tetsnivåer samt statistik. Bedömning av batte-
ristatus

1 690

1 360

background image

5

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

207

Demensutredning som omfattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demensliknande
symtom, EKG samt remittering till CT eller
MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 470

1 180

208

Omfattande arteriell utredning
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 690

1 360

210

Insättande av insulinbehandling med pump
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 690

1 360

214

Eko-Doppler, färg-Doppler
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 270

1 810

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 820

1 460

217

Stress-eko
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 370

1 900

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 820

1 460

219

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering

1 590

1 270

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronkodi-
latation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 590

1 270

221

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 590

1 270

222

Videocoloskopi

4 070

3 250

223

Videogastroskopi

2 870

2 300

224

Videosigmoideoskopi

3 170

2 540

background image

6

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterli-
gare ersättning om

520

420

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 690

1 360

Reumatologi

228

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat eller cytostatika-
preparat

2 150

1 720

229

Ledinjektion under sterila betingelser med
samtidig tappning av led eller administration
av kortison i tre eller flera leder

2 150

1 720

Vissa opererande specialiteter

301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur
eller kontraktur

2 270

1 810

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 590

1 270

303

Excision av pilonidalsinus

2 620

2 100

304

Operation av gynecomasti

2 620

2 100

Tillägg för bilateral operation

1 690

1 580

305

Operation av tumör i ben, brosk eller under-
hud

2 150

1 720

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i
head and neckområdet

2 490

1 980

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

2 620

2 100

308

Operation av hydrocele

2 270

1 810

309

Sutur av collateralligament

2 270

1 810

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

2 870

2 300

313

Cystoskopi

2 040

1 630

314

Senskideklyvning

2 490

1 980

För varje tillkommande senskideklyvning

1 870

1 490

315

Operation av analabscess eller fistel eller bå-
da, samt operation av hemorrojder och slem-
hinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

2 620

2 100

318

Operation av varicer innebärande minst fyra
hudincisioner eller minst två per-
forantligaturer, eller stripping av saphena
magna på underbenet

2 270

1 810

319

Vasectomi

2 370

1 900

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

2 620

2 100

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 400

2 730

322

Synovectomi i smärre leder

2 720

2 180

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt even-
tuell sentransferering

3 100

2 460

background image

7

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

325

Excision av dupuytrens contractur,
ett finger

3 400

2 730

För varje tillkommande finger

2 490

1 980

326

Sentransferering

3 100

2 460

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion.
Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri trans-
plantation av hudtransplantat eller samman-
satt transplantat och korrektion av medfödd
defekt av mer betydande omfattning hos barn

3 860

3 100

328

Operation av malign hudtumör inklusive ba-
saliom och hudförändringar med PAD-veri-
fierade atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan

2 270

1 810

329

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodoku-
mentation där tidigare ärrbildning är om-
fattande och utgör ett patologiskt tillstånd

2 870

2 300

330

Falangresektion vid hammartå;
avmejsling av exostos

2 870

2 300

För varje tillkommande tå

2 170

1 730

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller
exstirpation av Mortons neurom

3 400

2 730

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 270

1 810

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 590

1 270

336

Operation av varicer med hög underbindning
och resektion av saphena magna och/eller li-
gatur och resektion av saphena parva samt
eventuella exstirpationer

4 200

3 360

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
kombinerad urinflödesmätning med hjälp av
särskild apparatur och ultraljudsmätning av
residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 370

1 900

338

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid be-
hov adekvat åtgärd, t ex partiell meniskresek-
tion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas in-
klusive digital lagring av operationsfynd.

4 410

3 530

339

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk
kateter

1 470

1 180

340

TUR-B vid G1-tumörer

3 170

2 540

341

Endoskopisk strikturbehandling

2 620

2 100

342

Lithotripsi, blåsevakuering

2 620

2 100

343

Sondering av uretra hos man

1 820

1 460

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

2 620

2 100

346

Operation av intrauretrala condylom

1 830

1 460

347

Operation av ljumskbråck

5 790

4 630

348

Operation av epigastricabråck

4 070

3 250

background image

8

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

349

Operation av navelbråck

5 210

4 160

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 270

1 810

351

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 590

1 270

För varje tillkommande tå

1 190

950

352

Provexcision från arteria temporalis

1 590

1 270

353

Videogastroskopi

2 870

2 300

354

Videocoloskopi

4 070

3 250

355

Videosigmoideoskopi

3 170

2 540

356

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejs-
ling); hallux rigidusoperation (debasering,
cheilectomi); korrektionsosteotomi meta-
tarsalben, falang

3 860

3 090

För varje tillkommande åtgärd

2 880

2 310

357

Led- och senkirurgi. Resektion av metatar-
salbenhuvud. Tenolys eller excision av par-
tiell ruptur

3 520

2 810

För varje tillkommande åtgärd

2 640

2 110

358

Operation av synstörande dermatochaloasis

2 270

1 810

Tillägg för bilateral operation

1 710

1 370

360

Om åtgärd inom gruppen opererande spe-
cialiteter utförs i intravenös eller regional
anestesi som lagts av den opererande läkaren
själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden
kan inte användas vid infiltrationsanestesi
eller vid ledningsanestesi av finger och tå

1 480

1 190

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterli-
gare ersättning om

520

420

362

TRUL och prostatabiopsi

2 270

1 810

363

Blåshalsincision

3 860

3 090

364

Ablatio testis i lokal anestesi

3 860

3 090

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 310

3 440

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår

3 860

3 090

För varje tillkommande tå/finger

2 890

2 310

368

CMC 1 interpositionsplastik

3 860

3 090

369

Transrektalt ultraljud

1 930

1 540

370

Testisbiopsi

2 270

1 810

371

Videocystoscopi

3 170

2 540

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras
flera gånger vid samma operationstillfälle.
380

När 330 är en tillkommande åtgärd

2 160

1 730

381

När 356 är en tillkommande åtgärd

2 900

2 310

382

När 357 är en tillkommande åtgärd

2 640

2 120

383

När 367 är en tillkommande åtgärd

2 900

2 310

background image

9

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras
högst en gång vid samma besökstillfälle.
386

När 314 är en tillkommande åtgärd

1 870

1 490

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

2 560

2 060

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av spontan-
abort

2 270

1 810

402

Fraktioniserad abrasio

2 270

1 810

403

Hysteroskopi

2 270

1 810

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi läm-
nas ytterligare ersättning om

520

420

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 270

1 810

406

Abortingrepp

2 720

2 180

407

Cystoskopi

2 040

1 630

408

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

3 860

3 090

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gyne-
kologi utförs med PCB lämnas ytterligare er-
sättning

1 590

1 270

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning
av precancerösa och andra epitelförändringar
cervix; i vagina och vulva

1 590

1 270

412

Hydrosonografi av uterus

1 590

1 270

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/ ex-
stirpation

1 590

1 270

414

Inkontinensutredning, träning av patient och
tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 270

1 810

415

Endometriebiopsi

1 770

1 420

416

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar
genomspolning med särskild kontrast

3 860

3 090

Ögonsjukdomar

501

Pachymetri

1 310

1 050

502

Nedläggning av silikongummislang

2 370

1 900

503

Operation av pterygium

2 370

1 900

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

1 930

1 540

505

Enklare tårvägsplastik

1 930

1 540

506

Operation av ektropion

2 370

1 900

507

Operation av entropion

2 370

1 900

508

Operation av ptos

4 070

3 250

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 270

1 810

Tillägg för bilateral operation

1 710

1 370

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 270

1 810

Tillägg för bilateral operation

1 710

1 370

background image

10

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre seg-
mentet

1 820

1 460

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre seg-
mentet

2 270

1 810

514

Synfältsundersökning med datorperimetri
eller Goldman

1 310

1 050

515

Ögonbottenfotografering med fotodoku-
mentation

1 310

1 050

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601

Punktion och spolning av bihåla

1 470

1 180

602

Omfattande sömnapnéundersökning
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 820

1 460

604

nCPAP-inträning, standard (med nonin-
vasivbehandling)

1 820

1 460

605

FES (funktionell endoscopisk kirurgi). Mo-
dern sinuskirurgi som kräver speciella kirur-
giska instrument, optiker med ljuskälla

2 720

2 180

606

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 270

1 810

607

Permanent transmyringealt dränage

2 370

1 900

608

Larynxundersökning inkluderande strobo-
scopi med videodokumentation

2 270

1 810

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i
head and neckområdet

2 490

1 980

610

Otoneurologisk undersökning inklusive vi-
deonystagmoskopi

2 620

2 100

611

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 590

1 270

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronkodi-
latation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 590

1 270

613

Omfattande sväljfunktionsanalys

1 880

1 500

Onkologi m.m.

701

Intravenös cytostatikabehandling

1 930

1 540

background image

11

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

Neurologi

801

EMG och ENeG med undersökning av lämp-
ligt antal muskler och nerver som bedöms
nödvändig för frågeställningen

2 720

2 180

802

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 690

1 360

803

Apomorfinbehandling
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 330

1 860

804

Demensutredning som omfattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demensliknande
symtom, EKG samt remittering till CT eller
MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 470

1 180

805

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering

1 590

1 270

Hud- och könssjukdomar

901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser
första besöket

1 590

1 270

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kom-
binationsteknik eller excision/sutur av tre
hudtumörer

2 270

1 810

903

Operation av malign hudtumör inklusive ba-
saliom och hudförändringar med PAD-veri-
fierade atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan

2 270

1 810

905

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 590

1 270

906

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat, cytostatikapreparat
eller Roaccutan.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 150

1 720

background image

12

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

Psykiatriska specialiteter

951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

620/patient

500/patient

952

För ytterligare högst två patienter

350/patient

290/patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

2 620

2 100

Barnmedicinska specialiteter

961

Gastroskopi

1 820

1 460

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 820

1 460

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient, eller dynamisk spirometri efter an-
strängningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 590

1 270

964

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 590

1 270

965

Inhalationsbehandling av akut astma/ obstruk-
tiv bronchit

1 690

1 360

966

Initial bedömning av barn med befarad neuro-
psykiatrisk störning/utvecklingsstörning.
Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 570

2 060

Allmänmedicin

971

Demensutredning som innefattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demensliknande
symtom, EKG samt remittering till CT eller
MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 470

1 180

972

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering

1 590

1 270

background image

13

SFS 2011:1186

Åtgärder

Arvode

kr

Reducerat

arvode kr

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronkodi-
latation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 590

1 270

974

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 590

1 270

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 590

1 270

976

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 590

1 270

977

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 690

1 360

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;