SFS 2011:1187 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

111187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 6�7 a, 9 och 11 §§ förordningen

(1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

4 §

1

För annan sjukgymnastisk behandling än sådan som anges i 6 och 7 §§

lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Normal-
arvode lämnas under förutsättning att

1. sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för sam-
manlagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

2. sjukgymnastens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

5 §

2

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mot-
taget arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder
med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas
under förutsättning att summan av lämnat arvode till en sjukgymnast och
vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersätt-
ningstak som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2010:1645.

Normalarvode

Sammanlagt mottaget

kronor

arvode kronor

Arvodeskategori A

323

828 120

Arvodeskategori B

323

1 153 530

2 Senaste lydelse 2010:1645.

SFS 2011:1187

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1187

6 §

3

För enklare undersökningar och behandlingar, såsom enbart kondi-

tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning
som utförs av sjukgymnasten eller under dennes överinseende, lämnas enkelt
arvode med högst 102 kronor per patientbesök. Under de förutsättningar som
anges i 5 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 41 kronor.

7 §

4

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra

stycket lämnas särskilt arvode med högst 847 kronor för arvodeskategori A
och högst 744 kronor för arvodeskategori B. Särskilt arvode lämnas under
förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt kontakt med
patienten i genomsnitt överstiger 50 minuter per besök under en kalender-
månad för arvodeskategori A och 40 minuter per besök under en kalender-
månad för arvodeskategori B.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-

tionssystemet,

3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reuma-

tisk sjukdom,

5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a §

5

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast eller vikarie i den-

nes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt
mottaget arvode enligt 4 §, lämnas reducerat särskilt arvode för de åtgärder
som anges i 7 § med högst 594 kronor för arvodeskategori A och högst
522 kronor för arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under
förutsättning att summan av lämnat arvode till sjukgymnasten och vikarien
under kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §.

9 §

6

Vid behandling i grupp, där sjukgymnastens behandlingsprogram

riktar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka är i behov av samma typ av
behandling, lämnas enkelt arvode med 153 kronor för varje patient obero-
ende av antalet patienter i gruppen. Under de förutsättningar som anges i 5 §
lämnas reducerat enkelt arvode med högst 61 kronor för varje patient.

Reducerat normal-

Ersättningstak

arvode kronor

kronor

Arvodeskategori A

163

1 029 340

Arvodeskategori B

163

1 451 740

3 Senaste lydelse 2006:1262.

4 Senaste lydelse 2009:1380.

5 Senaste lydelse 2009:1380.

6 Senaste lydelse 2006:1262.

background image

3

SFS 2011:1187

11 §

7

Till en sjukgymnast som har sin verksamhet inom ett särskilt stöd-

område lämnas tilläggsarvode med 61 kronor för behandlingsmässigt moti-
verade hembesök. Om flera personer ges sjukgymnastik vid ett besök lämnas
högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan
sjukgymnast ersättning med 26 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som

har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:82.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011