SFS 2011:1190 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

111190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 12 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

8 kap.

12 §

Har en legitimation återkallats eller en behörighet att förskriva narko-

tiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller
teknisk sprit dragits in eller begränsats, ska en ny legitimation respektive
behörighet meddelas efter ansökan, om kraven i 4 kap. är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 men tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47.

SFS 2011:1190

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011