SFS 2011:1191 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan;

111191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1174) med instruk-

tion för Försäkringskassan

dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 a, 15, 16 och 17 §§, samt

närmast före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmå-

ner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och

rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och
företag,

3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling

och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i
de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt

verksamhetsområde,

8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åta-

ganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättig-
heterna,

9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med an-

knytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationer-
nas konvention om barnets rättigheter,

11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,
12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

1 Senaste lydelse 2011:305.

SFS 2011:1191

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1191

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

13. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den

18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, och
fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen.

4 §

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myn-

dighetens uppgifter och verksamhetsområde.

4 a §

Myndigheten får utföra datorbearbetningar på uppdrag av myndig-

heter och enskilda samt tillhandahålla tjänster inom områdena system-
utveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postför-
sändelser.

Första stycket gäller endast uppdrag eller tjänster som kan anses förenliga

med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Avgifter

15 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för sådana uppdrag och tjänster som

avses i 4 och 4 a §§.

Myndigheten ska vidare ta ut avgifter för
1. administration av arbetsskadeärenden vid affärsdrivande verk för ska-

dor som reglerats före den 1 juli 1995,

2. administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvars-

pliktiga som betalas ut enligt förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga, och

3. de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.
Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som anges i första

och andra styckena.

16 §

När myndigheten efter särskild begäran lämnar ut kopior på hand-

lingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (AFA
Försäkring) ska avgift, i stället för vad som föreskrivs i 15 § avgiftsförord-
ningen (1992:191), tas ut med det belopp som myndigheten och AFA För-
säkring kommer överens om.

17 §

Myndigheten får, utöver vad som föreskrivs i 25 § andra stycket av-

giftsförordningen (1992:191), disponera avgiftsinkomsterna enligt 15 och
16 §§ i verksamheten. Myndigheten får även disponera sådan ersättning i
verksamheten som myndigheten tar ut med stöd av lagen (1981:739) om
ersättning för inkassokostnader m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)