SFS 2011:1192 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

111192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1173) med
instruktion för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1173) med instruk-

tion för Pensionsmyndigheten

dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 §, samt närmast

före 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

14 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 4 §,

besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från avgiftsförordningen

17 §

Bestämmelserna i 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) om över-

och underskott ska inte tillämpas på myndighetens premiepensionsverk-
samhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1192

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011