SFS 2011:1193 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

111193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

3 §

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och

Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1,
för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5�10 §§ gäller i
sådant fall kommunen.

4 §

De landsting som avses i denna lag får besluta att lands-

tingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfull-
mäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om lands-
tingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäkti-
ge och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrel-

sen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som
sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns landsting, Hal-
lands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Vid val i Gotlands
kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7, rskr. 2011/12:31.

SFS 2011:1193

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011