SFS 2011:1193 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

111193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:630) om regionalt <br/>utvecklingsansvar i vissa l�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 och 4 �� lagen (2010:630) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">regionalt utvecklingsansvar i vissa l�n ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r Sk�ne l�ns landsting, Hallands l�ns landsting och</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">V�stra G�talands l�ns landsting. Lagen g�ller ocks�, med undantag f�r 8 � 1,<br/>f�r Gotlands kommun. Det som s�gs om ett landsting i 510 �� g�ller i<br/>s�dant fall kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">De landsting som avses i denna lag f�r besluta att lands-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tingsfullm�ktige och landstingsstyrelsen i st�llet ska betecknas regionfull-<br/>m�ktige och regionstyrelsen. Det som s�gs i andra f�rfattningar om lands-<br/>tingsfullm�ktige och landstingsstyrelsen g�ller i s�dant fall regionfullm�kti-<br/>ge och regionstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Gotlands kommun f�r besluta att kommunfullm�ktige och kommunstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">sen i st�llet ska betecknas regionfullm�ktige och regionstyrelsen. Det som<br/>s�gs i andra f�rfattningar om kommunfullm�ktige och kommunstyrelsen<br/>g�ller i s�dant fall regionfullm�ktige och regionstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid genomf�rande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ningen landstingsfullm�ktige anv�ndas vid val i Sk�ne l�ns landsting, Hal-<br/>lands l�ns landsting och V�stra G�talands l�ns landsting. Vid val i Gotlands<br/>kommun ska beteckningen kommunfullm�ktige anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7, rskr. 2011/12:31.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa l�n;

utf�rdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 och 4 �� lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa l�n ska ha f�ljande lydelse.

3 �

Denna lag g�ller f�r Sk�ne l�ns landsting, Hallands l�ns landsting och

V�stra G�talands l�ns landsting. Lagen g�ller ocks�, med undantag f�r 8 � 1,
f�r Gotlands kommun. Det som s�gs om ett landsting i 510 �� g�ller i
s�dant fall kommunen.

4 �

De landsting som avses i denna lag f�r besluta att lands-

tingsfullm�ktige och landstingsstyrelsen i st�llet ska betecknas regionfull-
m�ktige och regionstyrelsen. Det som s�gs i andra f�rfattningar om lands-
tingsfullm�ktige och landstingsstyrelsen g�ller i s�dant fall regionfullm�kti-
ge och regionstyrelsen.

Gotlands kommun f�r besluta att kommunfullm�ktige och kommunstyrel-

sen i st�llet ska betecknas regionfullm�ktige och regionstyrelsen. Det som
s�gs i andra f�rfattningar om kommunfullm�ktige och kommunstyrelsen
g�ller i s�dant fall regionfullm�ktige och regionstyrelsen.

Vid genomf�rande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullm�ktige anv�ndas vid val i Sk�ne l�ns landsting, Hal-
lands l�ns landsting och V�stra G�talands l�ns landsting. Vid val i Gotlands
kommun ska beteckningen kommunfullm�ktige anv�ndas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7, rskr. 2011/12:31.

SFS 2011:1193

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;