SFS 2011:1194 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

111194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

3

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i

9 a kap. 5–7 §§,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/
2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedels-
lagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäker-
het och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undan-
tag för

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den

3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tap-
pas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

b) spritdrycker, vin och starköl, och
5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den

del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte

annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

– tidningar och tidskrifter,

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2011:283.

SFS 2011:1194

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1194

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger

för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för
egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger
för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att program-
men och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv

och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av
kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom

teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller an-
nan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat följer
av 3 kap. 4 §,

5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföre-

ställningar eller andra jämförliga föreställningar,

6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

7. tillträde till och förevisning av djurparker,
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för au-
tomatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upp-
tagning som avser information,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av

en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vil-

ken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)